Worden grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen eenvoudiger met de nieuwe beoogde wetgeving?

door 14 februari 2023wetgeving

Afgelopen december heeft minister Weerwind het wetsvoorstel Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ingediend bij de Tweede Kamer (“het Wetsvoorstel”). Het Wetsvoorstel regelt de implementatie van de zogenaamde Mobiliteitsrichtlijn[1]. Met de Mobiliteitsrichtlijn wordt – in het licht van de Europese vrijheid van vestiging van vennootschappen binnen de EU – gepoogd het voor vennootschappen eenvoudiger te maken om grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen te effectueren. De uiterste datum waarop de Mobiliteitsrichtlijn moet zijn omgezet in Nederlands recht is 31 januari 2023.

 

[1] Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging (en uitbreiding) van Richtlijn (EU) 2017/1132 (de “Vennootschapsrichtlijn”) met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

>

Het wetsvoorstel

Anders dan voor de grensoverschrijdende fusie, kent de Nederlandse wet momenteel geen wettelijke regeling die ziet op de grensoverschrijdende splitsing en omzetting van vennootschappen. In de praktijk is daar wel behoefte aan. Op basis van Europese jurisprudentie is grensoverschrijdende splitsing en omzetting wel mogelijk, maar bestaat er veel onduidelijkheid over de te volgen procedurele voorschriften vanwege het ontbreken van een Nederlandse wettelijke regeling. Met het Wetsvoorstel wordt (onder meer) getracht deze lacune weg te nemen. Daarnaast wordt met het Wetsvoorstel de al bestaande regeling voor grensoverschrijdende fusies deels herzien.

Het Wetsvoorstel is enkel van toepassing op kapitaalvennootschappen die zijn opgericht in overeenstemming met het recht van een lidstaat van de EU en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging in de EU hebben. Voor Nederland geldt dit dus enkel voor de NV en de BV. Dit betekent dat Nederlandse rechtspersonen zoals verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen geen gebruik kunnen maken van deze regeling.

Het Wetsvoorstel brengt met zich mee dat het proces omtrent grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen – in lijn met de Mobiliteitsrichtlijn en de Nederlandse regelgeving voor binnenlandse fusies en splitsingen – wordt opgedeeld in drie fasen, namelijk 1) de voorbereidende fase, 2) de besluitvormende fase en 3) de uitvoerende fase.

”Met het Wetsvoorstel zouden grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen eenvoudiger geëffectueerd moeten kunnen worden dan voorheen.”

Philippe van den Heuvel is gespecialiseerd in insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt op als curator in faillissementen en adviseert ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen, op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en over financieringen en zekerheden. Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt hij zich vooral bezig met fusies en overnames.

Philippe van den Heuvel
Advocaat Thuis & Partners

043-3521397

>>

De fases

De voorbereidende fase houdt in dat elke vennootschap voorbereidende handelingen moet verrichten volgens het eigen nationale recht (NL vennootschappen aldus krachtens NL recht). Bij de voorbereidende fase moet worden gedacht aan alle voorbereidende handelingen zoals het opstellen van het omzettings-, fusie of splitsingsvoorstel en het inlichten van aandeelhouders, crediteuren en (indien ingesteld) de ondernemingsraad. In de besluitvormende fase wordt het formele besluit tot omzetting/fusie/splitsing genomen (eveneens) conform het op de vennootschap van toepassing zijnde recht (in NL aldus door de algemene vergadering). Vervolgens breekt de uitvoerende fase aan. Hierin wordt door de bevoegde instantie in het land van vertrek een attest afgegeven dat de omzetting/fusie/splitsing rechtmatig is verlopen. In Nederland is die bevoegde instantie de notaris. Daarna wordt de omzetting/fusie/splitsing uitgevoerd overeenkomstig het recht van het land van bestemming; daarover geeft de bevoegde instantie aldaar een slotattest af waaruit blijkt dat aan alle fusievereisten is voldaan.

Voor de grensoverschrijdende fusie en splitsing gelden op hoofdlijnen dezelfde (meest gebruikte) varianten die gelden voor de binnenlandse fusie/splitsing.

Voorts voorziet het Wetsvoorstel in (meer) bescherming van (de belangen van) betrokkenen bij grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing. Zo hebben de aandeelhouders die tegen de grensoverschrijdende omzetting, fusie of splitsing stemmen, het recht om hun aandelen in de vennootschap te verkopen tegen een adequate geldelijke vergoeding. Schuldeisers krijgen (onder meer) de mogelijkheid om binnen drie maanden na het fusie-, omzettings- of splitsingsvoorstel bij de rechtbank tegen het voorstel in verzet te komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd.

>>>

Conclusie

Kortom, met het Wetsvoorstel zouden grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen eenvoudiger geëffectueerd moeten kunnen worden dan voorheen. Ten aanzien van de grensoverschrijdende fusie was de fusieprocedure al reeds eerder op vergelijkbare wijze in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd en daar was de praktijk erg bij gebaat, zodat het in de lijn der verwachting ligt dat dit voor de grensoverschrijdende omzetting en splitsing eveneens het geval zal zijn.

Philippe van den Heuvel is gespecialiseerd in insolventierecht en ondernemingsrecht. Hij treedt op als curator in faillissementen en adviseert ondernemingen en bestuurders bij herstructureringen, op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en over financieringen en zekerheden. Op het terrein van het ondernemingsrecht houdt hij zich vooral bezig met fusies en overnames.

Philippe van den Heuvel
Advocaat Thuis & Partners

043-3521397

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This