Toezichthouder en de Wwft – Deel 1

door sep 5, 2022wetgeving

Wat heeft een toezichthouder met de Wet tegen witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te maken? (1).

Als u een toezichthoudende functie gaat uitoefenen is het van groot belang voor u om te weten of het bedrijf of instelling waar u toezicht gaat houden Wwft- plichtig is. In drie artikelen leg ik (1) uit wat de Wwft inhoudt en (2) welke (financiële) ondernemingen, rechtspersonen of vennootschappen, en aangewezen natuurlijke personen die in het kader van hun beroepsactiviteiten handelen, onder het toepassingsbereik van de Wwft vallen, en (3) wat een Wwft- plichtige instelling verplicht is te doen ter beheersing van de risico’s.

Inleiding

Beroepsbeoefenaren maar ook gewoon wij als burgers ervaren bijna dagelijks de werking van de Wwft. Of het nu gaat om het openen van een bankrekening, het verlengen van een credit card, of het kopen van een huis, een auto of een duur horloge, telkenmale worden we geconfronteerd met een toename van administratieve vragen die we moeten beantwoorden en (bewijs)stukken die we moeten overleggen. Bijna iedereen vindt dit vervelend. Vandaar dit artikel om de achtergronden en de werking wat nader te duiden.

Wat is de Wwft nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de totstandkoming van deze wet en voor wie geldt deze wet?

“Ook gewoon wij als burgers ervaren bijna dagelijks de werking van de Wwft.”

>

Geschiedenis

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd er een intergouvernementele organisatie opgericht de Financial Action Task Force (FATF) die richtlijnen en aanbevelingen (Anti Money Laundering Directives) AMLD ging uitbrengen ter bescherming van het mondiale financiële systeem.

De 1e anti witwas richtlijn van 1991 (AMLD1)had tot doel te verhinderen dat geld uit drugsmisdrijven werd witgewassen door de financiële sector. De werking van de richtlijn beperkte zich dus tot de financiële sector (banken, verzekeringsmaatschappijen e.d.).

De 2e anti witwas richtlijn (AMLD2) volgde in 2001 na aanbevelingen van de FATF uit 1996. En breidde het werkingsgebied ver uit, naast banken gingen ook niet financiële dienstverleners onder de werking van de richtlijn vallen zoals accountants, makelaars, notarissen, advocaten, belastingadviseurs, trustkantoren, casino’s, en handelaren in zaken van grote waarde (auto’s, luxury high end goods, kunst etc.). Voor Nederland betekende dat implementatie van de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (wet MOT).

De 3e anti witwas richtlijn (AMLD3) volgde in 2005 en richtte zich ook op de financiering van terrorisme (9/11!), en bevatte aangescherpte regels voor identificatie van cliënten en verscherpt UBO onderzoek bij entiteiten. Verscherpt cliënten onderzoek werd verplicht voor Political Exposed Persons (PEP’s) waaraan een afzonderlijke richtlijn werd gewijd. De WID en de wet MOD kwamen in 2008 in Nederland te vervallen toen zij geïmplementeerd werden in de Wwft 2008.

De 4e anti witwas richtlijn (AMDL4) volgde in 2015 na aanbevelingen van de FATF van 2012. De aparte PEP richtlijn werd onderdeel van AMLD4, de definitie van een UBO werd aangepast en tevens werd altijd verplicht gesteld een UBO te identificeren.

Het UBO register werd nu verplicht ingevoerd, in Nederland in september 2020, maar tot de dag van vandaag haperen de inschrijvingen in de KvK  die met de uitvoering werd belast. Voorts dienen Wwft instellingen bij client onderzoek een risicobeoordeling te maken. Voor sommige instellingen worden compliance en audit functies verplicht gesteld. Het onderscheid tussen buitenlandse en binnenlandse PEP’s vervalt ook.

De 5e anti witwas richtlijn (AMLD5) volgde in 2018 en is in  juni 2020 in de (vernieuwde) Wwft 2020 geïmplementeerd. Nieuw zijn bepalingen over virtuele valuta, anonieme prepaid kaarten, hoog risico derden landen (aangewezen door de EU), en informatie uitwisseling tussen autoriteiten.

De 6e anti witwas richtlijn (AMLD6) volgde in 2018 en is in december 2020 in de Wwft geïmplementeerd. Op zich bevatten de 5e en 6e richtlijn geen schokkende wijzigingen maar verscherpingen van bestaande regels. Snel volgde de eerste  Anti Money Laundering/ Combatting the Financing  of Terrorism (AML/CFT) verordening en een verordening die een Europese AML/CFT aanstelt (AMLA). Als alle wetgevende trajecten doorlopen zijn is het de bedoeling dat de AMLA in 2023 wordt opgericht en in 2024 operationeel zal zijn. Deze Europese autoriteit  gaat vergaande bevoegdheden krijgen.

Uit dit verkorte overzicht moge blijken dat de 7e en volgende richtlijnen al in aantocht zijn om te komen tot een geïntegreerde EU aanpak van witwassen en terrorisme financiering en het toezicht er op. Duidelijk is dat de ontwikkelingen van de richtlijnen een directe connectie hebben met de grote geopolitieke gebeurtenissen. Brexit bijvoorbeeld is met  name vorm gegeven door de politieke en financiële krachten in Londen die vreesden door de richtlijnen hun dominante positie als “Laundromat” te verliezen. De oorlog in Oekraïne en de daarop volgende sancties maken duidelijk hoe het  foute geld in de Westerse economieën werd witgewassen. Om een wetgevende basis onder de Engelse sancties tegen de Russen mogelijk te maken heeft het VK in allerijl nieuwe wetten moeten invoeren nu zij geen deel meer uitmaken van de EU.

>>

Deel 2

In een volgend artikel zal ik Wwft- plichtige instellingen en beroepsbeoefenaars benoemen en welke procedures ze wettelijk verplicht zijn in te voeren in hun beroepspraktijk.

Frank van Buren is al meer dan 10 jaar actief in het vinden van kandidaten voor executive en toezichthoudende posities binnen zowel profit als non-profit organisaties. Daarnaast treedt hij op als schaduwmanager voor interim managers en fungeert hij als coach voor executives en raden van toezicht.

Frank van Buren
Partner Delfin impact executives

06 - 523 76 777

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives

Kennisbank

Wij delen graag onze kennis

We hebben inmiddels al meer dan 250 artikelen in onze kennisbank opgenomen. En deze stellen wij graag aan u beschikbaar!

Vacatures

Diverse organisatie hebben vacatures

Vacatures in Limburg, Brabant en Gelderland binnen private en publieke organisaties overzichtelijk gepresenteerd.

Share This