De werking van de raadgevende stem

door 30 november 2021wetgeving

Bestuurders en commissarissen hebben in de algemene vergadering een raadgevende stem. Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen per 1 juli 2021 geldt de raadgevende stem ook voor bestuurders en commissarissen van stichtingen en verenigingen. Maar hoe werkt zo’n raadgevende stem nu precies en wat zijn de gevolgen indien een bestuurder of commissaris niet in de gelegenheid wordt gesteld om zijn raadgevende stem te laten horen? In deze bijdrage wordt op deze vragen nader ingegaan.

>

De raadgevende stem

Bestuurders en commissarissen van een rechtspersoon moeten worden opgeroepen om in de algemene vergadering hun raadgevende stem uit te brengen. Voor deze oproeping gelden geen specifieke vereisten, behalve dat de uitnodiging de bestuurders en commissarissen moet hebben bereikt. Om discussies achteraf te voorkomen, verdient het aanbeveling om een uitnodiging schriftelijk aan de bestuurders en commissarissen te verstrekken. 

De raadgevende stem is uitdrukkelijk geen stemrecht in de algemene vergadering, maar enkel een recht om de aanwezige stemgerechtigden te adviseren over het uitbrengen van hun stem en dit recht geldt ook buiten vergadering. Op die manier kunnen bestuurders en commissarissen dus een zekere mate van invloed uitoefenen op de keuze van een aandeelhouder of lid om vóór of tegen een bepaald besluit te stemmen. Het recht op het uitbrengen van een raadgevende stem kan in de statuten niet worden uitgesloten. Wel kan in de statuten aan de raadgevende stem tevens een stemrecht in de algemene vergadering worden toegekend.

“Het is raadzaam om van de oproeping en het uitgebrachte adviesrecht goede notulen te maken.”

Michel van Veen is advocaat bij ThuisPartners sinds augustus 2021.

Michel van Veen
Advocaat bij Thuis Partners

043-352 13 97

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives

>>

Hoorplicht bij schorsing of ontslag

Naast de raadgevende stem geldt er in geval van schorsing of ontslag van een bestuurder of commissaris een hoorplicht. Indien de algemene vergadering het voornemen heeft om een statutair bestuurder of commissaris te schorsen of te ontslaan, dient de betreffende bestuurder of commissaris te worden gehoord. Dat geldt ook indien het besluit tot schorsing of ontslag buiten vergadering wordt genomen. De ratio hierachter is dat de bestuurder of commissaris in de gelegenheid gesteld moet worden om zich te verdedigen tegen een schorsing of ontslag en daarbij zijn visie te geven.

>>>

Gevolgen van het ontbreken van een raadgevende stem

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een besluit van de algemene vergadering vernietigbaar is indien de bestuurders of commissarissen niet in de gelegenheid zijn gesteld om hun advies uit te brengen in de algemene vergadering. Ook wanneer niet aan de hoorplicht is voldaan, geldt dat het besluit tot schorsing of ontslag vernietigbaar is. Als een bestuurder of commissaris ondanks de uitnodiging daartoe geen gebruik wenst te maken van het uitbrengen van een raadgevende stem, dan kan hij zich later niet meer beroepen op de vernietigbaarheid van het voorgenomen besluit. Het is daarom aan te bevelen om bestuurders en commissarissen altijd op te roepen tot de vergadering en hen daarin hun raadgevende stem te laten horen.

>>>>

Resumerend

Sinds de inwerkingtreding van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen is het óók voor stichtingen en verenigingen van belang om bestuurders en toezichthouders met een raadgevende stem op de juiste wijze op te roepen voor de algemene vergadering. Daarbij is het tevens raadzaam om van de oproeping en het uitgebrachte adviesrecht goede notulen te maken. Dit kan voorkomen dat achteraf discussies ontstaan over de rechtsgeldigheid van de besluiten die door de algemene vergadering zijn genomen. Dat geldt ook voor het geval een bestuurder of toezichthouder geen gebruik maakt van zijn raadgevende stem.

Michel van Veen is advocaat bij ThuisPartners sinds augustus 2021.

Michel van Veen
Advocaat bij Thuis Partners

043-352 13 97

Stel uw vraag aan Frank van Buren van Delfin Executives

Share This