Bezoldigingsmaxima Wet Normering Topinkomens (WNT) 2019

07-01-2019 | wetgeving | 0 Reacties

 Algemeen bezoldigingsmaximum
Het algemeen bezoldigingsmaximum op grond van de WNT (€ 189.000,- in 2018, na tussentijdse indexatie) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar. Bij regeling van 31 augustus jl. is het bezoldigingsmaximum voor 2019 op deze wijze geïndexeerd en vastgesteld op € 194.000 (de WNT-norm) bij een fulltime dienstverband. Hiertoe wordt artikel 2.3, eerste lid, van de WNT met ingang van 1 januari 2019 aangepast. De topfunctionaris in de (semi)publieke sector gaat er in beginsel dus met € 5.000,- op vooruit.

Sectorale normen eveneens bekend
Voor onderwijsinstellingen, cultuurfondsen, woningcorporaties, zorg- en jeugdhulpinstellingen, organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en zorgverzekeraars gelden andere, sectorale normen die eveneens jaarlijks worden geïndexeerd en vastgesteld. De sectorale bezoldigingsnormen en staffels voor 2019 in de sectoren onderwijs, cultuurfondsen, woningcorporaties, zorg- en jeugdhulp, ontwikkelingssamenwerking en zorgverzekeraars en de cultuursector zijn bij regeling van 13 november jl. geïndexeerd en vastgesteld. U kunt de sectorale bezoldigingsnormen en staffels voor 2019 hier vinden. Topfunctionarissen die binnen de eerder genoemde sectoren werken, gaan er tussen de € 4.000,- en € 7.000,- op vooruit.

Bezoldigingsmaximum topfunctionaris zonder dienstbetrekking 2019
Ook de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking zijn voor 2019 geïndexeerd en vastgesteld. De wijzigingen voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking treft u hieronder.

  • Bezoldigingsmaximum voor de eerste zes maanden wordt € 25.900,- (was € 25.300,- in 2018);
  • Bezoldigingsmaximum voor de volgende zes maanden wordt € 19.600,- (was € 19.100,- in 2018);=
  • Maximum uurtarief voor de eerste twaalf maanden € 187,- (was € 182,- in 2018);
  • Na de twaalfde kalendermaand wordt het reguliere bezoldigingsmaximum van toepassing (€ 194.000 of, in bepaalde sectoren, het verlaagde sectorale maximum).

Uitvoeringsregeling WNT 2019 en Beleidsregels WNT 2019 eveneens vastgesteld
De Uitvoeringsregeling WNT 2019 en de Beleidsregels WNT 2019 zijn inmiddels ook vastgesteld. U kunt ze hier vinden. Belangrijkste wijziging is, kort gezegd, dat een topfunctionaris bij het einde van zijn/haar dienstverband voortaan maximaal vier weken niet-opgenomen vakantieverlof kan laten afkopen zonder gevolgen voor de WNT (zie artikel 2 lid 2 van de Uitvoeringsregeling WNT 2019). Voornoemd maximum is ontleend aan de jaarlijkse vakantieaanspraak op grond van het Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen voor bezoldigingsmaximum commissaris van indexering WNT-norm 2019
Artikel 2.2 lid 1 WNT stelt bezoldigingsmaxima vast voor de leden en de voorzitters van de hoogste toezichthoudende organen (waaronder in elk geval de leden van een raad van toezicht of raad van commissarissen) van rechtspersonen en instellingen die onder de WNT vallen.

Het wettelijke bezoldigingsmaximum voor leden van interne toezichthoudende organen bedraagt 10% van het voor de desbetreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. Het percentage voor voorzitters van interne toezichthoudende organen bedraagt 15% van het voor de desbetreffende rechtspersoon of instelling geldende bezoldigingsmaximum. De indexering van de algemene en sectorale WNT-normen (zie hiervoor) zal dus ook gevolgen hebben voor de berekening van de maximale bezoldiging voor u als toezichthouder/commissaris.

Christiaan Riemens werkt sinds begin 2016 bij Thuis Partners advocaten en is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en gezondheidsrecht. Op die gebieden adviseert en procedeert hij namens bedrijven, (zorg)instellingen en overheden.

Christiaan Riemens
Advocaat Thuis Partners

linkedin email telefoon 043-3521397

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Share This