Lid Raad van Toezicht (financieel profiel)

Wil jij met jouw financiële expertise vanuit een toezichthoudende rol bijdragen aan een kwalitatief goed en divers onderwijsaanbod bij LVO?

>

ORGANISATIE

Dit is waarom de rol van Lid Raad van Toezicht voor jou interessant is

Je hebt kennis van de regio, bent ondernemend, hebt een brede interesse in onderwijs  en bent gewend om op beslissingsniveau te acteren. Dát zijn vaardigheden en kenmerken die deze toezichthoudende rol aantrekkelijk maken. Jij bent niet zomaar een toezichthouder, je wilt bijdragen aan onderwijs dat voorbereidt op de uitdagingen van de wereld van vandaag en morgen.

Over Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO)

Stichting Limburgs Voortgezet onderwijs (LVO) is één van de grotere onderwijsbesturen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Er ressorteren 25 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Limburg (en één in Noord-Brabant) onder dit bestuur met meer dan 23.500 leerlingen. LVO is met circa 2.900 medewerkers een van de grootste werkgevers in Limburg. 

LVO is verantwoordelijk voor een gedifferentieerd en kwalitatief hoogwaardig aanbod van voortgezet onderwijs en biedt alle varianten van voorgezet onderwijs aan. Van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Van bijzonder tot openbaar onderwijs. De scholen van LVO werken hierbij intensief samen. 

LVO heeft in de afgelopen jaren stevig ingezet op herstel van de kwaliteit en de governance in brede zin. Naar aanleiding van het vierjaarlijks onderzoek dat in het voorjaar van 2023 is uitgevoerd op ‘besturing, kwaliteitszorg en ambitie’ is door de Onderwijsinspectie vertrouwen uitgesproken. Het bestuur heeft een visie op kwaliteit, heeft hiervoor ambities en doelen opgesteld en stuurt op het behalen daarvan. LVO, zo stelde de Onderwijsinspectie eveneens vast, heeft een stelsel van kwaliteitszorg, bewaakt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs op de aangesloten scholen.

>>

FUNCTIE

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De RvT werkt op basis van de governancecode van het voortgezet onderwijs en volgens een eigen toezichtkader dat drie pijlers en vier rollen van de toezichthouders beschrijft. De rollen van de RvT zijn intern toezichthouder, werkgever, sparringpartner en ambassadeur. De RvT staat het CvB met advies terzijde en is belast met onder andere de goedkeuring van de begroting, de jaarrekening, (meerjaren)beleidsplannen en treasurybeleid. Leden van de RvT denken op strategisch niveau mee en hanteren een strategische agenda. Daarnaast benoemt de RvT op voordracht van het CvB de externe accountant, die de jaarstukken van de stichting controleert. 

De Raad van Toezicht wordt gevormd door 6 leden en zal met ingang van 1 januari 2025 worden uitgebreid met een 7e lid. De RvT kent 3 commissies:

De commissie onderwijs, mensen en organisatie
De commissie onderwijs, mensen en organisatie adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd over de implementatie van de beleidsvisie, de kwaliteit van het onderwijs en de sturing daarop, alsmede het strategisch personeelsbeleid. Deze commissie bestaat uit minimaal twee leden. 

De audit- en vastgoedcommissie
De audit- en vastgoedcommissie adviseert de RvT gevraagd en ongevraagd over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer, het beleid van de stichting, de vastgoedportefeuille van LVO en de sturing daarop. De audit- en vastgoedcommissie bestaat uit minimaal twee leden.

De remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over zaken als bezoldiging, arbeidsvoorwaarden en het functioneren van het CvB. Deze commissie  bestaat uit minimaal twee leden. 

Van alle leden van de Raad van Toezicht verwachten wij dat zij 

 • de missie van LVO ondersteunen en loyaal bijdragen aan de realisatie van de ambities en doelstellingen vanuit hun verantwoordelijkheid
 • analytisch (oordeelsvermogen) zijn en een helikopterview hebben om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen 
 • een klankbord voor het CvB kunnen zijn 
 • in staat zijn constructief-kritisch de dialoog met het CvB te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen
 • in staat zijn de adviesfunctie en de toezichtfunctie van de RvT van elkaar te scheiden
 • voldoende tijd en beschikbaarheid hebben ook aanvullend aan de reguliere vergaderingen en de themavergaderingen
 • integer, opbouwend, verbindend, onafhankelijk denkend zijn
 • goed in teamverband kunnen functioneren
 • een ethisch kompas hebben
 • over een politiek/bestuurlijk/maatschappelijk netwerk beschikken

>>>

FUNCTIE EISEN

Met wie komen we graag in contact?

Je hebt onze onverdeelde aandacht als je een ervaring hebt met bedrijfsvoering of financiën met interesse in het onderwijsveld. Als lid RvT met de portefeuille financiën maak je deel uit van de audit- en vastgoedcommissie. 

Daarnaast herken je je in

 • deskundigheid op het gebied van financiën, risicomanagement en control
 • kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (maatschappelijke) onderneming
 • maatschappelijke trends weten te vertalen
 • bereidheid om het eigen functioneren kritisch te bekijken en in het openbaar daarover verantwoording willen afleggen
 • met gezag en persoonlijkheid overleg kunnen voeren met professionele bestuurders
 • bedrijfseconomische, financieel-technische kennis en kunde
 • in staat zijn financiële informatie te doorzien en te beoordelen

>>>>

REMUNERATIE & TIJDSINSPANNING

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar met een mogelijke herbenoeming van nog eens 4 jaar. De bezoldiging voor een lid van de raad van toezicht voor het kalenderjaar 2024 bedraagt € 11.650,-.

>>>>>

INLICHTINGEN

De RvT wordt bij de werving en selectieprocedure begeleid door Delfin impact executives. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Max Ruiters, tel. 06-46117342.

>>>>>>

SOLLICITEREN

Hebben we je interesse gewekt voor deze impactvolle toezichthoudende functie? Dan zien we je curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 17 juni 2024 via de sollicitatiebutton op deze pagina.

Je kunt hier jouw curriculum vitae en motivatiebrief uploaden.

Hoe vindt u het commissariaat dat bij u past?

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies.

Ze deelt graag  4 inzichten om uw profilering scherper te krijgen. Waardoor u meer kans maakt het commissariaat te vinden dat bij u past.

Share This