Voorzitter Raad van Toezicht

Draag jij je steentje bij aan de doelen van Zorg aan Zet als nieuwe Voorzitter RvT?

>

ORGANISATIE

De vraag naar zorg is groter dan het aanbod. Het kabinet voorziet voor de periode tussen 2022-2025 een tekort van 110.000 arbeidsplaatsen in de zorg- en welzijnssector. Onder het motto “alleen ga je sneller maar samen kom je verder”, pakken de samenwerkende zorg-, onderwijs- en welzijnsorganisaties de arbeidsmarktproblematiek samen aan. Krachten bundelen, netwerken en samen op zoek naar innovatieve oplossingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kennis delen, kennis maken en ontwikkelen: dat is Zorg aan Zet. De basis ligt er, en nu doorpakken. 

Over Zorg aan Zet

Zorg aan Zet is het samenwerkingsverband van ruim 90 organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn in Limburg. Zorg aan Zet is hét startpunt voor alle arbeidsmarktvraagstukken. Zorg aan Zet inspireert graag met de kennis van nu, in de rol van aanjager en verbinder. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zij initieert en stimuleert de samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid in Limburg. Verbinden, inspireren en daadkracht zijn de kernwaarden die Zorg aan Zet leiden in haar activiteiten. Zorg aan Zet is één van de 14 samenwerkende werkgeversorganisaties in Nederland, met RegioPlus als koepelorganisatie.

Samen met haar deelnemers werkt Zorg aan Zet aan balans op de regionale arbeidsmarkt. Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector, behartigt zij gemeenschappelijke belangen, biedt dienstverlening en fungeert als netwerk- en kennisplatform.

Zorg aan Zet toont ondernemerschap met betrekking tot arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken in zorg en welzijn in Limburg. Zorg aan Zet kijkt of er in gezamenlijkheid op vernieuwende wijze vorgegeven kan worden aan concepten, projecten en samenwerking. Van 'denken naar doen' door middel van kortcyclisch ontwikkelen is daarbij een kenmerkende aanpak. Zorg aan Zet werkt vanuit een duidelijke visie, durft risico's te nemen, probeert uit, en begeeft zich, in samenwerking met deelnemers en stakeholders, ook buiten gebaande paden om resultaten te boeken en van meerwaarde te zijn.

De inkomsten van de stichting bestaan uit de deelnemersbijdragen, subsidies vanuit het Ministerie VWS, Provincie, gemeenten, andere strategische partners en vanuit de door Zorg aan Zet aangeboden dienstverlening en producten. De financiële administratie (controller en financieel administrateur) is deels insource en deels outsource. Het volledige team van Zorg aan Zet wordt hiërarchisch aangestuurd door de directeur/bestuurder.

>>

FUNCTIE

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Zorg aan Zet bestaat per 1 januari 2020 niet meer alleen uit bestuurders uit zorg- en welzijnsorganisaties. Per deze datum zijn twee nieuwe leden uit andere branches toegetreden. Zij komen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. De Raad van Toezicht functioneert als toezichthouder en klankbord van de directeur/bestuurder van Zorg aan Zet. Bij de uitoefening van deze functie worden kennis en informatie vanuit de regio en de verschillende werkvelden meegenomen. De Raad van Toezicht telt vier leden op 1 januari 2023. Zodra de voorzitter van de Raad van Toezicht is benoemd, wordt een wervingstraject gestart voor twee nieuwe leden met het uitgangspunt dat de Raad van Toezicht eind 2023 vijf leden inclusief de voorzitter telt.

De Raad van Toezicht kent een agendacommissie en een remuneratiecommissie. De vergaderfrequentie is tenminste vier keer per jaar, exclusief eventuele themavergaderingen en een benoeming geldt voor vier jaar met de mogelijkheid voor een benoeming voor een tweede termijn. De functie is onbezoldigd.

Hoofdtaken Raad van Toezicht

 • Klankborden en toezicht houden op de ontwikkeling van de strategie en het realiseren van de daarbij behorende (meerjaren)doelstellingen. 
 • Borgen van continuïteit en vernieuwing van de dienstverlening. 
 • Toezicht houden op de besturing in bredere zin, waarbij niet alleen het functioneren van de directeur/bestuurder maar ook dat van andere betrokkenen en van het primaire proces goed in beeld zijn.
 • Samenwerken gebaseerd op onderling vertrouwen, waarbij de Raad van Toezicht zich opstelt als critical friend.

De vijf leden van de Raad van Toezicht hebben een brede maatschappelijke binding en functioneel (regionaal Limburgs) netwerk. Binnen de Raad bestaat een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, met name kennis van en ervaring in zorg- en welzijn, onderwijs, HR, bedrijfskunde, governance, ondernemerschap en marketing. Verder zijn de leden van de Raad in staat om onafhankelijk van elkaar en van de directeur/bestuurder te opereren. De samenstelling dient zorg te dragen voor een onderlinge complementariteit.

>>>

FUNCTIE EISEN

Algemeen profiel lid Raad van Toezicht

In algemene zin is het van belang dat leden van de Raad zelf maatschappelijk actief zijn en met interesse de ontwikkelingen in de zorgsector volgen. Daarnaast voldoen zij aan een combinatie van de volgende aspecten: 

Academisch werk- en denkniveau. 

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorg aan Zet stellen. 
 • Affiniteit met de doelstellingen van Zorg aan Zet. 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling. 
 • Het vermogen om in teamverband te werken. 
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand. 
 • Op hoofdlijnen een oordeel kunnen vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden. 
 • In staat om de directeur/bestuurder met raad en daad als klankbord terzijde te staan. 

Specifieke eisen Voorzitter Raad van Toezicht 

 • Het vermogen om te werken vanuit autoriteit en natuurlijk gezag. 
 • In staat om een (ver)bindende rol te vervullen in het belang van Zorg aan Zet. 
 • Heeft kennis van de actuele good governance en hoe die over te brengen naar Zorg aan Zet. 
 • Heeft een informele aanpak maar weet ook wanneer het formeel moet zijn. 
 • Heeft raakvlak met de opgave van Zorg aan Zet en hoe die zich verhoudt tot de maatschappelijke ontwikkelingen. 
 • Draagt bij aan de samenhang en benut tegelijkertijd de verscheidenheid van het team
 • Indien de situatie dat vereist, is de voorzitter een boegbeeld van Zorg aan Zet.

>>>>

REMUNERATIE & TIJDSINSPANNING

>>>>>

INLICHTINGEN

De Raad van Toezicht van Zorg aan Zet wordt bij het werving- en selectietraject ondersteund door Max Ruiters, partner bij Delfin Executives, tel. 06-46117342. 

Meer informatie over Zorg aan Zet zoals een samenvatting van het beleidsplan 2020-2024 ‘Samen Regionaal Sterk’ is in te zien via deze link.

>>>>>>

SOLLICITEREN

Indien je voldoet aan het gevraagde profiel dan kun je je curriculum vitae en motivatiebrief voor 16 april 2023 hier uploaden. De gesprekken met de Raad van Toezicht zijn voorzien in week 20. De benoeming vindt plaats tijdens de vergadering van de Raad van Toezicht op 31 mei 2023. 

Hoe vindt u het commissariaat dat bij u past?

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies.

Ze deelt graag  4 inzichten om uw profilering scherper te krijgen. Waardoor u meer kans maakt het commissariaat te vinden dat bij u past.

Share This