logo-mosalira
Lid Raad van Toezicht

MosaLira - Maastricht

>

ORGANISATIE

MosaLira is het bevoegd gezag van 17 scholen voor basisonderwijs, een school voor speciaal basisonderwijs, drie voorzieningen voor speciaal onderwijs en United World College Maastricht (primary). Op de scholen van MosaLira werken ca. 600 medewerkers voor ca.5.000 leerlingen.

De Stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het geven van basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van een of meer richtingen in afzonderlijke scholen in Maastricht en omgeving. De statuten van de stichting maken het mogelijk ook activiteiten m.b.t. kinderopvang en peuterspeelzaalwerk te ontplooien: dit teneinde in het kader van de gewenste vorming van Integrale Kindcentra (IKC's) indien nodig ook het bevoegd gezag van deze activiteiten te kunnen uitvoeren.

Het onderwijs binnen alle MosaLira scholen wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.

De organisatie is financieel gezond, de prestaties van de scholen zijn goed, en de tevredenheid van ouders, kinderen en medewerkers is hoog.

Omgeving

MosaLira is voornamelijk werkzaam in de regio Maastricht. In dit werkgebied is sprake van demografische ontwikkelingen die ertoe leiden dat het aantal kinderen in de leerplichtige leeftijd daalt. Teneinde kwalitatief hoogwaardig onderwijs te behouden en ook voor de toekomst een adequate onderwijsinfrastructuur in stand te houden werkt MosaLira nauw samen met diverse partners rondom de planning van onderwijs en gerelateerde voorzieningen. Gezamenlijke doel is komen tot hoogwaardige integrale kindcentra verspreid over het werkgebied. Dat betekent dat het aantal scholen naar verwachting licht zal dalen.

In Nederland is gekozen voor het principe 'passend onderwijs' met als uitgangspunt dat kinderen met een specifieke zorgvraag waar mogelijk onderwijs ontvangen in reguliere scholen. Effectief betekent dit dat de instroom in speciaal onderwijs naar verwachting zal dalen ten gunste van regulier onderwijs. Dit vraagt om aanpassingen in fysieke, kwalitatieve en formatietechnische zin.

Beleid

Medio 2019 heeft MosaLira haar koersplan 2019 – 2023 vastgesteld. De missie is ‘kinderlijk’ eenvoudig: goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen.

MosaLira onderwijst en ondersteunt haar leerlingen om de verbinding met de wereld aan te gaan. Ze bestaan, opdat het potentieel van elk kind tot wasdom kan komen. Graag werken ze elke dag aan het ‘willen’ leren van leerlingen. Ze omringen kinderen met kennis, hebben hoge verwachtingen, bemoedigen, geven vertrouwen en waardering.

De visie is gebaseerd op maatwerk. Ze zijn nieuwsgierig naar de eigenheid van elk kind.

De schoolteams zetten zich met hart en ziel in om kinderen te helpen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. MosaLira beschikt over een palet aan scholen met hun eigenheid in aanpak, methode, visie en inrichting van het onderwijs. Er valt wat te kiezen en er is voor elk kind een passende plek op een van haar scholen. Op alle scholen is het veilig en fijn en is het onderwijs van goede kwaliteit.

Besturingsmodel

Het uitgangspunt voor de bestuurlijke omgeving van MosaLira is de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. MosaLira kent een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen van de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit minimaal vijf leden. Benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door de Raad van Toezicht o.b.v. een vooraf openbaar gemaakte profielschets. De leden van de Raad van Toezicht hebben een bij statuten vastgelegde zittingstermijn van vier jaar, en zijn maximaal eenmaal herbenoembaar. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Voor één van de leden verloopt per mei 2022 de maximale termijn waardoor de vacante positie ontstaat.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt vanuit collegiale gelijkwaardigheid zoals vastgelegd in de statuten en het management statuut van de stichting. De leden van het CvB dragen derhalve gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele beleid en de exploitatie van de stichting. Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter. Met behoud van de gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben de leden ieder hun aandachtsgebieden waarvoor zij primair verantwoordelijk zijn. De verdeling van de aandachtsgebieden alsmede wijzigingen terzake worden door het CvB vastgesteld en ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.

>>

FUNCTIE

Profiel van de Raad van Toezicht

De toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht strekt zich in ieder geval uit tot hetgeen daarover in de statuten is vastgelegd. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. Dit onderwerp wordt minimaal een keer per jaar besproken door de Raad van Toezicht. Van deze bespreking wordt verslag gemaakt.

Teneinde zijn taken optimaal te kunnen vervullen, streeft de Raad van Toezicht naar een zo breed mogelijke samenstelling van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat:

 • er voldoende kennis van en affiniteit met onderwijs aanwezig is;
 • een ruime spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, zoals onderwijsinhoudelijk, financieel-economisch, juridisch, politiek, levensbeschouwelijk, sociaal en bedrijfskundig;
 • de leden van de Raad ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 • adequaat voorzien wordt in de klankbordfunctie van de Raad van Toezicht;
 • de rol als werkgever van het College van Bestuur adequaat kan worden vervuld.


>>>

FUNCTIE EISEN

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

Leden van de Raad van Toezicht dienen:

 • de grondslag en doelstelling van de Stichting conform statuten te onderschrijven en bereid te zijn aan de vormgeving daarvan bij te dragen;
 • te beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • affiniteit te hebben met onderwijs;
 • op strategisch niveau te kunnen acteren;
 • op hoog beleidsmatig niveau te kunnen acteren;
 • bij voorkeur te beschikken over een breed netwerk.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht wordt specifiek gezocht naar iemand met deskundigheid op gebied van Primair (speciaal) Onderwijs en onderwijsvernieuwing. Aanvullend zijn de volgende kenmerken van belang:

 • aantoonbaar actuele kennis en ervaring met onderwijskwaliteit, onderwijsvernieuwing en passend onderwijs;
 • affiniteit en ervaring met primair onderwijs, bij voorkeur ook met speciaal onderwijs;
 • inzicht en interesse voor ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van innovatie en digitalisering op het gebied van onderwijs;
 • onderschrijven van het Rijnlandse gedachtengoed;
 • zicht op bestuurlijke verhoudingen in de regio;
 • bij voorkeur professioneel actief;
 • goede kennis van corporate governance.

Leden van de Raad van Toezicht beschikken over de volgende competenties:

 • strategisch inzicht en helicopterview en integraal denkvermogen;
 • breed bestuurlijk inzicht in voor onderwijs relevante maatschappelijke ontwikkelingen;
 • inzicht in beleid en besluitvormingsprocedures;
 • sparringpartner van niveau;
 • een goed evenwicht tussen betrokkenheid enerzijds en professionele distantie anderzijds;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen, mede aan de hand van vragen en verwachtingen vanuit de stakeholders en samenleving.
 • het vermogen om integer, gewetensvol, met verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke, kritische opstelling te opereren;
 • het vermogen om een oordeel te kunnen vormen over onder meer door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • reflectief vermogen op eigen rol en positie.

Als persoon omarm je het gedachtengoed van het Rijnlands denken. Kwaliteit staat voorop maar ook humor en relativeringsvermogen ontbreken niet. Voor een evenwichtige balans in de Raad gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

>>>>

REMUNERATIE & TIJDSINSPANNING

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding van € 5000,00 incl. btw. wijziging van de vergoedingsregeling is voorbehouden aan de Raad van Toezicht. De afspraken worden openbaar gemaakt en jaarlijks verantwoord in de jaarrekening en het Jaarverslag van de Stichting.

>>>>>

INLICHTINGEN

MosaLira wordt in deze werving begeleid door Delfin Executives. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Elise Lansu, partner bij Delfin Executives. Zij is bereikbaar via 06-23909009. Uw sollicitatie zien wij graag tegemoet middels het insturen van uw motivatiebrief en CV via de sollicitatiebutton. De reactietermijn voor deze procedure loopt tot en met 31 januari 2022. Gesprekken met de selectiecommissie staan gepland voor week 8.

>>>>>>

SOLLICITEREN

Uw sollicitatie wordt doorgestuurd naar Delfin Executives

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX (max 20 MB)
(max 20 MB)
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

Hoe vindt u het commissariaat dat bij u past?

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies.

Ze deelt graag  4 inzichten om uw profilering scherper te krijgen. Waardoor u meer kans maakt het commissariaat te vinden dat bij u past.

Share This