Lid Raad van Commissarissen

Privézorg Limburg - Susteren

>

ORGANISATIE

Waar wij voor staan

Privézorg Limburg, in 2015 opgericht door Roger Bekkers en Ruurd van der Goot, is een jonge, dynamische, flexibele zorgorganisatie die sterk de nadruk legt op kleinschaligheid en persoonlijke aandacht. De pijlers van Privézorg Limburg bestaan uit thuiszorg, verpleeghuiszorg en dagbesteding. Lijnen met de eerstelijnszorg zijn kort. Fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist zijn makkelijk inzetbaar.

Missie

Het doel van privézorg Limburg is het faciliteren van een omgeving die zo veel mogelijk aansluit op het leefmodel van de individuele cliënten, zodat ze hun leven zo veel als mogelijk op de door hen gewenste wijze kunnen voortzetten. We streven naar een klantgerichte benadering en behandeling. Mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt vormen te allen tijde het uitgangspunt.

Visie

De vraag van de cliënt is het uitgangspunt voor ons werk. De cliënt is de opdrachtgever die zo lang mogelijk de regie over zijn eigen leven voert en de verantwoordelijkheid heeft en neemt voor zijn of haar eigen leven. Vanuit deze visie wordt het belang onderkend van de individuele cliënten en hun sociale netwerk. Desgewenst ondersteunen we, in samenspraak met familie en relaties, de cliënt hierbij. Daar zijn vanzelfsprekend professionele medewerkers en betrokken vrijwilligers voor nodig. Privézorg Limburg wil hen als werkgever graag blijven binden, boeien en stimuleren.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn (gast)vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid.

(Gast)vrijheid

Ieder cliënt heeft het recht zelf keuzes te maken. Gastvrijheid staat in alle zorg- en dienstverlening voorop. De cliënt voelt zich thuis en wordt op hartelijke en respectvolle wijze benaderd.

Gelijkwaardigheid

Iedere cliënt wordt met respect voor zijn of haar opvattingen benaderd.

Verbondenheid

Het belang van het sociale netwerk van de cliënt voor zijn of haar welzijn wordt onderkend.

Missie, visie en kernwaarden kunnen worden samengevoegd in een aantal doelstellingen.

 • Eigen regie door de cliënt staat voorop. We richten ons op de instandhouding of verbetering van het evenwicht tussen de cliënt en zijn of haar sociale netwerk en omgeving.
 • We leveren maatwerk op basis van de vraag van de cliënt.
 • We helpen de cliënt op weg naar de juiste zorg.
 • Cliënten ervaren de betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers.
 • Deskundigheid en professionaliteit van de zorgverleners voldoen aan de eisen van deze tijd.
 • We bieden kwalitatief goede zorg en keuzevrijheid in een aangename omgeving.

>>

FUNCTIE

Raad van Commissarissen

De Raad van commissarissen, bestaande uit twee leden, heeft een integrale verantwoordelijkheid voor het toezicht op de organisatie en staat de bestuurders met advies terzijde. De bestuurders hanteren als leidraad de zeven principes uit de zorgbrede Governancecode en leggen verantwoording af aan de Raad van commissarissen van PZL.

Algemeen profiel Raad van commissarissen

Elk lid van de Raad van commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, waarbij ieder lid beschikt over specifieke deskundigheid welke noodzakelijk is voor beheer van de eigen portefeuille.

Voor ieder lid van de Raad van commissarissen gelden de volgende algemene kennis- en ervaringsverwachtingen:

 • U heeft bij voorkeur academische denk- en werkniveau en u bent in staat om op strategisch niveau te opereren
 • U heeft bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring
 • U heeft inhoudelijke kennis op besturing en toezicht vanuit de invalshoeken financiën, rechten, marketing en informatietechnologie
 • U heeft een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke verhoudingen
 • U beschikt over werkervaring en netwerk binnen de (jeugd)zorg
 • U heeft affiniteit met jeugdzorg en de missie, ambities en doelstellingen van PZL spreken u aan
 • U heeft affiniteit met cliëntparticipatie
 • U doorziet relevante ontwikkelingen en verhoudingen en weet dit door te vertalen binnen de organisatie
 • U heeft oog voor en zicht op diverse belangen
 • U functioneert uitstekend in teamverband

Kernbegrippen van de Raad van commissarissen van PZL zijn: onafhankelijkheid, deskundigheid en wijsheid, legitimiteit en verantwoordelijkheid.

>>>

FUNCTIE EISEN

Specifieke functie eisen

Ons toekomstig lid van Raad van Commissarissen heeft zorginhoudelijke expertise en weet diens ervaring in algemene zin in te zetten voor de organisatie. Hij of zij dient zorg te dragen voor de kwaliteit van de zorg en stelt de maatschappelijke doelstelling van de organisatie centraal. Aanvullend op de algemene profieleisen is onderstaand profiel voor u kenmerkend:

 • U heeft inzicht in bestuur en management van organisaties in de zorg en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen
 • U heeft ervaring met kwaliteitsbeleid en inzicht in processen van de zorgverlening
 • U heeft een breed netwerk in de zorg

Beschikbaarheid

De leden van Raad van Commissarissen dienen in het bezit te zijn van voldoende beschikbaarheid om zich met toewijding in te kunnen zetten voor de adequate invulling van de functie. Het aantal vergaderingen bedraagt doorgaans vier keer op jaarbasis. Tevens zullen er commissievergaderingen plaatsvinden. De aanstelling van de leden geschiedt voor een periode van vier jaar en leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar.

>>>>

REMUNERATIE & TIJDSINSPANNING

Honorering

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden, deze valt binnen de normen van de NVTZ regeling.

Procedure

Het nieuwe lid Raad van Commissarissen zal op voordracht van de OR worden benoemd. Geschikt bevonden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie.

Er wordt gestreefd de selectieprocedure medio juli af te ronden, zodat het nieuwe lid van Raad van Commissarissen per augustus 2021 benoemd kan worden.

>>>>>

INLICHTINGEN

Heeft u vragen over de vacature? Neem dan contact op met ons 06-42853617. We beantwoorden graag al uw vragen. Bekijk voor meer informatie over onze instelling onze website op www.privezorglimburg.nl

>>>>>>

SOLLICITEREN

Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor de functie van lid Raad van Commissarissen (met zorginhoudelijke expertise) zien wij graag uw sollicitatie tegemoet.

Solliciteren is mogelijk tot maandag 5 juli. U mag uw sollicitatie richten ter attentie van Dhr.Roger Bekkers, bestuurder PZL

roger.bekkers@privezorglimburg.nl

Hoe vindt u het commissariaat dat bij u past?

Elise Lansu is al meer dan 15 jaar actief in het vinden van kandidaten voor toezichthoudende functies.

Ze deelt graag  4 inzichten om uw profilering scherper te krijgen. Waardoor u meer kans maakt het commissariaat te vinden dat bij u past.

Share This