Philharmonie Zuidnederland
Gepubliceerd
12 februari 2020
Plaats
Eindhoven
Categorie
Lid  
Profiel

Algemeen

De philharmonie zuidnederland is een bruisend symfonieorkest met een rijk scala aan concertformules. Het repertoire bestrijkt de complete symfonische literatuur, van eeuwenoude meesterwerken tot spannende wereldpremières. Onder leiding van intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een organisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. Die innovatiegeest komt tot uiting in avontuurlijke cross-overs, grote publieksevenementen, en in een doelbewuste verbinding met het bedrijfsleven in onder meer businessevent Leading the South. Daarbij is philharmonie zuidnederland het symfonisch laboratorium van het Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music, MCICM. Internationale ambities worden zichtbaar in de serie Meisterkonzerte Aachen waarvan het orkest producent is.
Maar een levendige band met de Zuid-Nederlandse samenleving staat altijd voorop. Dat blijkt uit de succesvolle projecten in de regio op momenten die ertoe doen. Het hoogwaardige educatieprogramma maakt philharmonie zuidnederland tot een orkest voor iedereen. Leerlingen uit primair- en voortgezet onderwijs ervaren van dichtbij de kracht en betovering van live muziek.

De Raad van Toezicht heeft als taak toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken van de stichting. De Raad heeft een belangrijke klankbordfunctie voor de bestuurder en vervult tevens de werkgeversrol voor de bestuurder.
Bij de vervulling van zijn taken richt de toezichthouder zich op het belang van de organisatie, in het bijzonder op de continuïteit en kwaliteit ervan. Hij ziet toe of er adequaat en volgens gestelde randvoorwaarden wordt gepresteerd en doet dit in de juiste verhouding met relevante relaties, subsidiënten, sponsoren en overige betrokkenen, zoals de Ondernemingsraad.

Er wordt tenminste ieder kalenderkwartaal door de Raad van Toezicht vergaderd in aanwezigheid van de bestuurder. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn de stichtingsstrategie en –positie, artistieke, bedrijfs- en personele zaken, regionale (politieke) ontwikkelingen, marketing, sponsoring, publieksbereik en financiën. De Raad kent door regelmatig overleg een open verhouding met het Managementteam en de Ondernemingsraad.

De Raad vervult zijn functie in overeenstemming met de Governance Code Cultuur 2019 en passend in de kaders van de stichtingsstatuten en het bestuursreglement.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk. De leden van de RvT ontvangen een netto vrijwilligersvergoeding.

Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter. De profielen van de verschillende leden zijn complementair. Competenties zijn gelegen in kennis van bepaalde voor de organisatie relevante onderwerpen, resp. deelgebieden, die (kunnen) leiden tot het vervullen van specifieke taken. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling van de Raad wat betreft kennis, ervaring, leeftijd, geslacht en culturele diversiteit.

functie

Als lid van de Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland bent u bekend met de wereld van kunst en cultuur en bent u vertrouwd met de artistieke doelstellingen van de stichting. Goede kennis van de betekenisvolle politieke, sociale en culturele processen, alsook ontwikkelingen in den lande en in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland strekt tot aanbeveling. Het is van toegevoegde waarde als u hierin beschikt over een relevant en breed netwerk. U beschikt over algemene bestuurlijke en bedrijfsmatige ervaring en u heeft ervaring als toezichthouder of bestuurder. U bent in staat een goed evenwicht te creëren tussen bestuurlijke betrokkenheid en het houden van de juiste afstand daarbij.
Als persoon bent u analytisch, positief kritisch, inspirerend en integer. U heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bent in staat zich onafhankelijk op te stellen. U toont een ruimhartige maatschappelijke belangstelling en betrokkenheid. Tot slot bent u voldoende beschikbaar om de taak als lid van de Raad van Toezicht adequaat te kunnen vervullen, ook overdag, en bent u bereid concerten van philharmonie zuidnederland te bezoeken.

Voor deze functie zijn wij specifiek op zoek naar een kandidaat die binnen de geledingen van de Raad van Toezicht deel uitmaakt van de artistieke commissie. Hiertoe is het van belang dat u beschikt over aantoonbare kennis van klassieke muziek en orkesten.

inlichtingen

Op www.cultuur-ondernemen.nl/governance kunt u meer informatie vinden over de Governance Code Cultuur 2019.

Meer informatie over philharmonie zuidnederland vindt u op onze website www.philharmoniezuidnederland.nl. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mw. Petra Dassen, lid Raad van Toezicht ( via agnes.martens@philharmoniezuidnederland.nl).

solliciteren

Uw CV en motivatie kunt u richten aan Petra Dassen, lid Raad van Toezicht en voorzitter van de remuneratiecommissie en per e-mail sturen naar agnes.martens@philharmoniezuidnederland.nl
Wij zien uw reactie graag tegemoet vóór vrijdag 6 maart 2020.

Selectiegesprekken vinden plaats op donderdag 23 april tussen 10.00 en 15.30 uur te Maastricht.

Toepassen
Drop files here browse files ...
Share This
Are you sure you want to delete this file?
/