TWB
Gepubliceerd
31 januari 2019
Plaats
Roosendaal
Categorie
Lid  
Profiel
Zorg  

Algemeen

TWB, Thuiszorg met Aandacht (TWB) is een ambitieuze en ondernemende thuiszorgorganisatie. Dagelijks verlenen ruim 2.000 medewerkers zorg aan huis in de regio West-Brabant aan meer dan 5.000 cliënten.

Al 100 jaar zorgt TWB, Thuiszorg met Aandacht er voor dat ouderen en chronisch zieken in West-Brabant het beste uit zichzelf kunnen halen. De medewerkers van TWB verlenen de beste thuiszorg voor iedereen in West-Brabant. Daarbij staat bij ons aandacht voor en de levenskwaliteit van cliënten en medewerkers voorop. Gezond verstand is daarbij onze richtinggever. TWB biedt zorg en ondersteuning binnen de disciplines hulp bij het huishouden, verpleging en verzorging, medisch-specialistische zorg thuis, advies en begeleiding voor chronisch zieken en dieetadvies. Daarnaast zijn er in zes gemeenten in West-Brabant consultatiebureaus voor kinderen van 0 tot 4 jaar (Jeugdgezondheidszorg).

functie

Lid Raad van Commissarissen
Door het aftreden van een lid van de Raad van Commissarissen is de Raad op zoek naar een nieuw enthousiast en gemotiveerd lid, met aantoonbare affiniteit met zorgmarketing/zorginnovatie en financiële expertise in de zorg. De Raad van Commissarissen bestaat uit zes personen waarvan één lid is benoemd op voordracht van de Cliëntenraad en één lid op voordracht van de Ondernemingsraad. De Raad wordt gecompleteerd door de Voorzitter.

Functie en taken
De Raad van Commissarissen werkt vanuit de principes van de “Zorgbrede Governancecode”. Hij toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De Raad van Commissarissen toetst eveneens dat de Raad van Bestuur een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. De Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten.

functie eisen

 • Het lid van de Raad van Commissarissen is zelf maatschappelijk actief en heeft voldoende beschikbaarheid om vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.
 • Van het lid van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat hij of zij zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van TWB in het bijzonder.
 • Het functioneren van het lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij TWB.
 • Een academisch werk- en denkniveau.

Profiel

 • Ervaring of ten minste affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van TWB in het bijzonder.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring en een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Aantoonbare affiniteit met marketing/zorginnovatie en financiële vraagstukken in de zorg.
 • Bestuurlijke ervaring in de zorg is een pré.
 • Het vermogen en de attitude om voor de Raad van Bestuur als klankbord te dienen en deze ook met advies terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om de advies-, toezicht- en klankbordfunctie in teamverband uit te oefenen en kritisch en onafhankelijk te kunnen opereren.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Het beschikken over een proactieve opstelling: informatie zoeken, kritisch doorvragen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als TWB stellen.
 • Inzicht in het veld van de stakeholders van TWB.
 • Een brede maatschappelijke binding, zodat hierdoor een functioneel netwerk wordt bereikt en er een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is.
 • Op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de stichting in het bijzonder.
 • Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw om een evenwichtige samenstelling binnen de Raad van Commissarissen te bewerkstelligen.

Specifieke expertise

 • Heeft kennis van en ervaring met marketing en sales in (middel)grote organisaties.
 • Heeft ervaring in het vertalen van klantvragen in dienstverleningsconcepten en is innovatief en vernieuwend.
 • Heeft kennis van en ervaring met accountancy en/of met vraagstukken van financiële sturing van (middel)grote (zorg)organisaties.
 • Heeft ervaring met financiële sturingsmodellen, strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financieringsvraagstukken en risicomanagement.

aanbod

De Raad van Commissarissen vergadert circa zesmaal per jaar regulier. Daarnaast vinden twee keer per jaar themabijeenkomsten plaats en jaarlijks wordt eenmaal vergaderd met de Ondernemingsraad en Cliëntenraad. Als lid van de Raad van Commissarissen ontvant u een marktconforme bezoldiging.

inlichtingen

Wenst u meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer K. Jongmans via telefoonnummer 06-53 96 65 30.

solliciteren

Heeft u interesse voor een functie bij de Raad van Commissarissen van TWB, Thuiszorg met Aandacht? Stuur dan uw reactie voorzien van uw CV aan TWB, ter attentie van het Bestuurssecretariaat, onder vermelding van "Vacature RvC", Belder 2-4, 4704 RK Roosendaal, of via de mail rvb@twb.nl. U kunt uw reactie insturen tot 1 maart 2019.

De selectiecommissie is samengesteld uit de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur.

Toepassen
Drop files here browse files ...
Share This
Are you sure you want to delete this file?
/